باطری فابریک لکسوس ES 250 چند آمپر است؟

باتری فابریک لکسوس ای اس 250 ، 70 آمپر می باشد .

 

محل و نوع باتری فابریک لکسوس ES 250
محل و نوع باتری فابریک لکسوس ES 250